Bookmark and Share
DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic


Loading


Top: World: Cymraeg: Rhanbarthol: Cymru: Addysg:


  This category in other languages:
     
  English  (17)  


  • Addysg y Cyfyngau Cymru - - Mae Addysg y Cyfryngau Cymru yn cefnogi addysg y cyfryngau a delweddau symudol yng Nghymru trwy hyfforddi, digwyddiadau, cyhoeddiadau, projectau, ymchwil ac ymgynghori.
  • Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru - - Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) yw prif gorff ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol, arholiadau, asesu a chymwysterau galwedigaethol.
  • BBC Cymru'r Byd: Cymru Addysg - - Gwybodaeth am raglenni addysg y BBC gyda adnoddau i'n cefnogi a chyda dolenni priodol.
  • CBAC - Cyd-bwyllgor Addysg Cymru - - Consortiwm o awdurdodau addysg lleol sefydlwyd ym 1948, yw Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Mae Siop lyfrau, MEU Cymru, Uned yr Iaith Cymru a gwybodaeth am Arholiadau sy'dd ar eu Gwefan.
  • CCAUC - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - - Cyngor sydd yn gyfrifol am gyllido colegau a sefydliadau addysg uwch a phrifysgolion yng Nghymru. Mae ganddo'r pwer hefyd i gyllido addysg uwch mewn colegau addysg bellach. Corff Cyhoeddus Noddedig y Cynulliad yw y Cyngor.
  • Coleg y Bala - - Canolfan Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy'n cyflwyno y ffydd Gristnogol i ieuenctid a phlant mewn ffordd fywiog a chyfoes.
  • Cwmni Cynnal - - Sefydlwyd Cynnal gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau cefnogol i ysgolion y ddwy sir, yn cynnwys cefnogi cwricwlwm a cefnogi technoleg gwybodaeth.
  • Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru - - Corff statudol, hunanreoleiddiol a phroffesiynol ar gyfer athrawon yng Nghymru, sy'n ceisio codi statws addysgu trwy gynnal a hyrwyddor safonau uchaf o arferion proffesiynol ac ymddygiad er lles athrawon, disgyblion ar cyhoedd.
  • ESIS - - ESIS yw’r Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion sydd yn gwasanaethu pedwar awdurdod addysg lleol a’u hysgolion yng nghymoedd y De.
  • GCaD Cymru - - Ariennir Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Cymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac fe'i rheoli gan CBAC. Mae'n cynnwys arfer da ac adnoddau addysgu.
  • learndirect Cymru - - Gwefan Gymraeg learndirect, gyda newyddion, hanesion a chyngor a chymorth wedi'u paratoi'n arbennig i ddysgwyr yng Nghymru.
  • Rhieni dros Addysg Gymraeg - - Cymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni trwy Gymru i gyd ydy RhAG, a'i nod yw hybu addysg Gymraeg a sicrhau'r adnoddau gorau ar gyfer y garfan gynyddol o blant cyfrwng Cymraeg.
  • Safle Llythrennedd - - Safle Llythrennedd Awdurdod Addysg Môn, Gwynedd a Conwy.
  • Safle'r Rhifedd - - Mae yna wefan cellwair i'r plant yn dysgu mathemateg.
  • Y Ganolfan Astudiaethau Addysg - - Mae CAA yn cyhoeddi adnoddau addysgol Cymraeg a Saesneg ar gyfer ysgolion a cholegau Cymru. Rhan o Brifysgol Cymru Aberystwyth.  tick TerritorioScuola.com

  TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso