Thai National Anthem

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Thai National Anthem
Document of an adoption of current Thai national anthem, page 2.jpg
Lyrics of the Thai national anthem, published in the Royal Thai Government Gazette on December 10, 1939.

National anthem of
 Thailand

Lyrics Luang Saranupraphan, 1939
Music Peter Feit, 1932
Adopted 1939 (with current lyrics)
Music sample

The national anthem of Thailand was adopted on 10 December 1939. The melody was composed by Phra Jenduriyang (Peter Feit) and the words are by Luang Saranuprapan. Phleng Chat (Thai: เพลงชาติ), literally meaning "national anthem", is a general word for national anthem. Phleng Chat Thai (Thai: เพลงชาติไทย), Thailand's national anthem, is also used to refer to this specific song.

The anthem was composed a few days after the 1932 coup in the tune vaguely similar to the national anthem of Poland, Poland Is Not Yet Lost, and was first broadcast in July 1932. The original lyrics were by Khun Wichitmatra.

Before 1932, Phleng Sansoen Phra Barami (the Royal Anthem) was used as the national anthem of Siam.

In 1934, Thai Government launched the competitions for the official national anthem, both with music and lyrics. For the music, Jangwang Tua Patayakosol composed another tune in a more traditional style called "Phleng Maha Nimit" for making the decision to the government but they still selected Phra Jenduriyang's melody because it sounded more modern. After that, in the competition for the lyrics with Phra Jenduriyang's music, the original words by Khun Wichitmatra won the first prize and still used as an official lyrics with, however, a minor edit and an additional version which wrote by Chan Khamvilai and won the second prize.123

In 1939, when the name of the country was changed from Siam to Thailand, a competition was launched to create new lyrics, with those by Luang Saranuprapan winning. Prime minister Phibunsongkhram ordered the anthem to be played every day at 8.00 and 18.00, and ordering the populace to stand up to show respect for the nation. That law is still in force today.

Lyrics

Thai lyrics and transcription

Thai lyrics Thai transcription (RTGS) Phonetic transcription (IPA)
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย Prathet thai ruam lueatnuea chat chuea thai, [pràtʰêːt tʰaj ruːə̯m lɯ̂ːə̯t.nɯ́ːə̯ ʨʰâːt ʨʰɯ́ːə̯ tʰaj]
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน Pen pracha rat, phathai khong thai thuk suan, [pen prà.ʨʰaː rát | pʰà.tʰaj kʰɔ̌ŋ tʰaj tʰúk sùːə̯n]
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล Yu damrong khong wai dai thang muan, [jùː dam.roŋ kʰɔ̌ŋ wáj dâːj tʰáŋ muːə̯n]
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี duai thai luan mai, rak samakkhi, [dûːə̯j tʰaj lúːə̯n mǎːj | rák sǎ.mák.kʰiː]
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด thai ni rak sangop, tae thueng rop mai khlat, [tʰaj níː rák sà.ŋòp | tɛ̀ː tʰɯ̌ŋ róp mâj kʰlàːt]
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ Ekkarat cha mai hai khrai khom khi, [ʔèːk.kà.râːt ʨàʔ mâj hâj kʰraj kʰòm kʰîː]
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี Sala lueat thuk yat pen chat phali, [sà.làʔ lɯ̂ːə̯t tʰúk jàːt pen ʨʰâːt pʰá.liː]
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย Thaloeng prathet chat thai thawi, mi chai, chayo! [tʰà.lɤːŋ prà.tʰêːt ʨʰâːt tʰaj tʰá.wiː | miː ʨʰaj | ʨʰá.joː]

English translation

First English translation Second English translation Third English translation Fourth English translation
Thailand unites flesh and blood of Thais, Thailand unites its people with flesh and blood, Thailand embraces in its bosom all people of Thai blood, Thai-LAND unites the flesh and blood of all the Thais,
Nation of the people; belonging to the Thais in every respect. Land of Thailand belongs to the Thais. Every inch of Thailand belongs to the Thais. The land of Thailand belongs to all the Thais,
Long maintained [has been] the independence, Long maintained its sovereignty, It has long maintained its sovereignty, Their sovereign-TY has always long endured,
Because the Thais seek, and love, unity. All Thais intend to unite together. Because the Thais have always been united. For the Thais seek l-o-v-e and also un-ity,
Thais are peace-loving, But at war we're no cowards. Thais are peace-loving, but fight with courage The Thai people are peace-loving, But they are no cowards at war. Thais love peace you know, but to war they'll go,
Sovereignty will not be threatened. They shall allow no one to rob them of freedom. Nor shall they suffer tyranny. No tyrant can their freedoms take away,
They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation, Sacrificing every drop of blood for the nation, All Thais are ready to give up every drop of blood, The Thais will give up every drop of blood,
Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah. They will serve their country with pride and prestige, full of victory. Chai Yo (Cheers). For the nation's safety, freedom and progress. Long last the nation's pride and victory HOORAY.

Gallery

Sheet music of Phleng Chat in 1934, in use with the longer lyrics until 1939.
Thai People stand up to show respect for their national anthem.

See also

References

  1. ^ ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน by Somsak Jiamthirasakul (TU Journal, Vol. 27, No. 1, December 2004) (Thai)
  2. ^ History of Thai National anthem from Banfun.com (Thai)
  3. ^ History of Thai National anthem from Rakbankerd.com (Thai)

External links
Creative Commons License